Учебна програма

Основни права и свободи

„Основни права и свободи“ е тема, която е фундаментална за българския гражданин. Като „стъпваме“ на Конституцията, в темата разглеждаме най – важните права на всеки един млад гражданин, как той може да ги упражни, как може да защити своите интереси, но и как да уважава тези на другите. Основната идея е да се изгради по – ясно съзнание за значението на правата, с които разполагаме – докъде се простират, какви са задълженията, които са свързани с тях, какви са последиците, ако ги нарушим. Целта е да насърчим дискусия и да провокираме нашите слушатели сами да я водят, като разискваме правата, които според тях са най-значими и интересни, и обърнем не по-  малко внимание на задълженията, които са гарант за осъществяването им.

Държавни институции

В тази тема учениците ще се запознаят с разделението на властите, какво представлява държавата и кои са основните й институции.  По – специално внимание ще се обърне на президента, неговите основни функции и каква е ролята му при разделението на властите. На учениците ще се покаже чрез примери и казуси каква е работата на Министерски съвет и Народното събрание, какво означава един закон да бъде приет и какви са основните стъпки по приемането му. Ще им бъде обяснено какво представлява съдът и какви видове инстанции има в България. В урока ще бъде представена и фигурата на омбудсмана и защо тя е важна във взаимоотношенията между институциите и гражданите.

Трудови права

В тази тема учениците ще научат какви са основните им трудови права и защо е важно да ги знаят. За какво е необходимо да следят, когато започват работа. Ще разберат коя е институцията, която следи за правилното спазване на трудовите права и как могат да подадат сигнал към нея, ако имат проблем. Когато се преподава тази тема, се пoказва на учениците как изглежда трудовият договор и кои са основните му елементи; кога работодателят може да ги променя; кога може да понесем дисциплинарна отговорност и какъв е редът за нейното осъществяване. По време на урока  актуалното законодателство се представя по достъпен начин. Дава се възможност на учениците да задават въпроси и да приложат наученото чрез решаването на прости казуси.

Избори

В темата разглеждаме основното политическо право на гражданите в съвременната държава – правото да изразят своите политически възгледи чрез тайно, пряко, равно и свободно гласуване. В темата се разгръща развитието и утвърждаването на избирателното право през вековете, с цел да се акцентира на значимостта му за развитието на държавата и обществото – защо е важно да гласувам осъзнато и защо моят глас струва повече отколкото могат да ми предложат. Обсъждаме и съществуващите избирателни системи в различните страни – мажоритарна, пропорционална и смесена – техните позитиви и негативи, като обръщаме най-голямо внимание на приложимата у нас.

Отговорност. Престъпление и наказание

Всички ние като граждани влизаме в различни по вид отношения. Важно е да знаем, че освен изобилие от права, имаме и насрещни задължения, при чието неизпъление или лошо такова, ние ще понесем някаква санкция. Разглеждаме отговорността в различните й проявления – гражданска, административна и наказакателна, като наблягаме на това кой е субектът, на какво основание се отговаря, в какво се изразява отговорността и различните видове санкции, които влече със себе си. Освен за престъплението като общественоопасно деяние, забранено от закона, и санкционирането му от държавата чрез ограничаване на наши права с цел корекция и превъзпитание, поставяме и разликата му с административното нарушение като по- ниско по степен на обществена опасност деяние. Важно е да знаем правата си, но още по- необходимо е да сме наясно докъде се простират те, и че когато престъпим периметъра на позволеното и дължимото поведение, ще трябва да понесем  отговорност за своите без/дейстия.

Европейски съюз

Вече живеем в един глобализиран свят, без граници, с възможност за свободно пътуване, обмен на идеи, капитали, услуги и ресурси. Появяват се нови образувания, които сформират свои собствени политики и ценности, които да утвърждават. От изключително значение е обществото да е запознато какво представлява Европейският съюз , как функционира, какви са институциите му и правомощията им. По какъв начин фактът, че сме членове на ЕС, се отразява на нас като граждани – какви права и задължения имаме; какви са механизмите за тяхното осъществяване; в какви инициативи може да се включим. Още повече, като се има предвид и Председателството на Съвета на ЕС, което тази година е в България, и преимуществата и възможностите, от които може да се възползва всеки един гражданин като гражданин и на Европейския съюз!

Стани част от Праводач

Поведи към Правото